Všeobecné obchodní podmínky

 

Vážení zákazníci, od pondělí 12.02.2024 do pátku 16.02.2024 nebude možné z technických důvodů expedovat zboží. Objednávky budou nadále přijímány. Expedice začne opět od 19.02.2024.

Děkujeme za pochopení.

 

Bod 1.

Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník".

Prodej a odeslání u dobírky je na základě KS uzavřené dle OZ § 412 odst.1

 1. Michal Wollner-NEOS (dále jen prodávající) (IČO:45707651),se sídlem Pšovanská 11 , Praha 9 , 19600, zaměřený na prodej osoušečů rukou,úklidového spotřebního materiálu,úklidových pomůcek a chemicko-technických výrobků prostřednictvím internetového portálu hygienicke-potreby. www.osousece. poskytuje svým zákazníkům služby spočívající v prodeji a poradenství osoušečů rukou,čistících prostředků a čistících zařízení .
 2. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 3. Informace nacházející se na těchto internetových stránkách slouží pouze k všeobecným informacím .

 

Bod 2.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem kupní smlouvy je prodej výrobků nabízených na internetových stránkách hygienicke-potreby a www.osousece.cz.. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím (bod 3).
 2. Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná.
 3. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům (kupujícím) dodávat:
  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle učiněné objednávky vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a EU.
 4. Přípravek je opatřen popiskem, informací v českém jazyce, která je dodávána spolu s každým jednotlivým balením produktu.
 5. Prodávající zabezpečí balení a přepravu zásilek objednateli způsobem, který zajistí zachování kvality výrobků.

 

Bod 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

 1. Prodávající dodá zboží na základě provedené a úplné elektronické objednávky a specifikace zákazníka, které se provádí vyplněním formuláře na internetu.
 2. Ti zákazníci, kteří se zaregistrují , budou zařazeni do seznamu registrovaných zákazníků.
 3. Registrovaným zákazníkům můžou být zasílána v obchodních sděleních prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách, informační společnosti, k čemuž zákazník uděluje zaregistrováním se na stránkách koeder.cz, výslovný souhlas.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka bude zákazníkovi obratem po jejím odeslání do několika minut vždy potvrzena na email uvedený v objednávce, kupní smlouva pak vzniká potvrzením objednávky.
 5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Bod 4.

Místo plnění

 1. Místem plnění je sídlo Pšovanská 11 Praha 9
 2. Odběr objednaného zboží se provádí vyzvednutím po domluvě na adrese Pšovanská 11 Praha 9
 3. Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím přepravní služby FOFR nebo vlastní dopravou. Fyzickým osobám (nepodnikatelům) se doporučuje nechat poslat zboží např. do zaměstnání, kde je zákazník během dne k zastižení.
 4. Přepravní služba dodá zboží zákazníkovi. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky" za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.
 5. Při osobním odběru potvrzené objednávky - nejsou k ceně dodávky připočteny náklady spojené s dodáním - poštovné. Objednávku je možné si vyzvednout po domluvě každý pracovní den až po potvrzení prodávajícího, že je objednávka připravena k odběru.
 6. Při doručování zásilky prostřednictvím přepravní služby platí následující:
  • Při objednávce v pracovní dny do 11:00 bude objednávka předána přepravní službě do druhého pracovního dne. Přepravní služba ji doručí na adresu zákazníka obvykle do 1 - 2 pracovních dnů po celé ČR. Pokud přepravní služba nezastihne zákazníka na udané adrese, bude zákazník telefonicky kontaktován se snahou o domluvě náhradního řešení.

 

Bod 5.

Dodání zboží

 1. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Při doručování do zahraničí se uvedené lhůty prodlužují o nezbytně nutnou dobu. Objednávka zboží, která připadne na dny pracovního klidu bude expedována nejbližší následující pracovní den.
 2. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
 3. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty dle odst. 1 tohoto článku, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, nebo telefonicky (pokud je zboží takto objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.
 4. Pokud dodávka zboží bude zpožděna nebo jiným způsobem znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 5 dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží. Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil.
 5. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 6. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.
 7. Zásilka se zbožím může obsahovat daňový doklad, případně návod k užití a bezpečnostní list .
 8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo byla chybně stanovena cena . V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován v závislosti na způsobu objednávky emailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu.
 9. Zákazník může objednávku stornovat e-mailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Bod 6.

Cena a placení

 1. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách prodávajícíhojsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží bez zákonem stanovené DPH a nezahrnují náklady na balení a dopravu, pokud není uvedeno jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby uvedených cen.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetových stránkách prodávajícího.
 4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží.

 

Bod 7.

Náklady na dopravu

Dopravné je závislé na způsobu platby a hmotnosti dodávky, a to:

1) Vlastní doprava - Po Praze a blízkém okolí je doprava nad 1000,- Kč bez DPH zdarma. Pod 1000,- Kč je účtovano

dopravné ve výši 150,- Kč bez DPH

2) Přeprava FOFR

Cena dopravy je stanovena ceníkem dopravce FOFR v závislosti na vzdálenosti a váze.

Na základě výpočtu se dopravné zobrazí v objednávce. Jeho výše Vám bude sdělena před uzavřením Vaší elektronické  objednávky na stránkách prodávajícího v kolonce přeprava.

Cena přepravného se hradí vždy hotově při převzetí zboží přepravci FOFR, oproti daňovému dokladu vystavenému přepravcem.

3) Osobní odběr
 Osobní odběr objednaného zboží na provozovně je bez poplatku.

4) Způsob a cena dopravy může být ovlivněna v závislosti na zboží podléhající zvláštním podmínkám pro přepravu (ADR).

 

Bod 8.

Způsob platby

 1. Bankovním převodem z účtu kupujícího na účet číslo:51-3723800267/0100, vedený u Komerčníbanky. Variabilní symbol platby je uveden na daňovém dokladu.
 2. Dobírkou, kdy peníze jsou inkasovány v hotovosti přepravní službou při předání zboží.
 3. Osobním odběrem zboží po domluvě. Není zde počítáno balné a dopravné.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

V součastné době není možná platba pomocí platební karty

 

Bod 9.

Právo na vrácení zboží

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
 2. Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží v tomto případě vrátí zpět, nepoškozené, bez známek upotřebení nebo užívání, v původním obalu - v uvedené lhůtě i s fakturou, na kterou bude vystaven dobropis. Peníze jsou poté zasílány zpět do 10 dnů na bankovní účet zákazníka .
 3. Bez udání důvodu může zákazník vrátit dodané zboží do 14 dní. Zboží nesmí mít poškozený originální obal, je nutno doručit i s původním daňovým dokladem bezpečným způsobem do sídla prodávajícího. Doručení zboží na adresu prodávajícího hradí zákazník. Protokol o vypořádání reklamace, nový daňový doklad a odpovídající finanční částka bude zaslána na bankovní účet zákazníka nejpozději do 10 dní.
 4. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy či vrátit zboží v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude zákazníkovi vrácena kupní cena:
  • Odeslat oznámení na adresu:
   Michal Wollner-NEOS
   Pšovanská 11
   19600 Praha 9
  • nebo emailem na neos@neos-cz..cz
  • Zboží odeslat nebo předat na adresu:
   Michal Wollner-NEOS
   Pšovanská 11
   19600 Praha 9

   Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi.
   Náklady na vrácení zboží nese zákazník.
 5. Prodávající se zavazuje, vrátit zaplacenou kupní cenu do 10 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka.

 

Bod 10.

Záruka, servis

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní normy.

 1. Prodávající vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k výrobku poskytován.
 2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
 4. V případě dodávaného rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamaci je třeba uplatnit osobně nebo písemně na adresu prodejce:

     Michal Wollner-NEOS
Pšovanská 11
19600 Praha 9

nebo e-mailem: neos@neos-cz.cz a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

 1. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
 2. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 3. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

 

Bod 11.

Ochrana osobních dat

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Používáním internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o zákazníkovi a jeho nákupech v souladu s tímto zákonem.
 2. Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou důvěrné a je s nimi podle toho nakládáno. Informace poskytnuté zákazníky k uzavření obchodu jsou uloženy do databáze a jsou použity výhradně v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky, a v případě neosobního odběru sděleny přepravní službě pro účely dodání zboží.
 3. Veškeré osobní údaje o zákaznících a jejich objednávkách nejsou předávány třetím osobám a nejsou užívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Pro účely doručení objednávky na zákazníkem určenou adresu je však nutné předat informace, jako je jméno a příjmení a adresa doručení, smluvní přepravní společnosti - přepravní službě. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou jakmile pomine účel jejich zpracování bezpečným způsobem zlikvidovány.
 4. Registrací na našem internetovém obchodě zákazník souhlasí se zasíláním informačních zpráv a souhlasí s tím, že může být informován o novinkách a speciálních nabídkách prostřednictvím elektronické pošty, jakož i zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty dle zákona č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu .
 5. Na žádost zákazníka budou údaje o jeho osobě z databáze vymazány.

 

Bod 12.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
 4. Při použití chemicko-technických výrobků se zákazník musí pečlivě seznámit s českým návodem
 5. Prodávající Michal Wollner-NEOS při neodborném zacházení nebo špatném použití nepřebírá a neodpovídá za škody vzniklé chybným použitím objednaného zboží, či nesprávnou manipulací objednaného zboží.

 

Bod 13.

Řešení sporů

 1. Veškeré závazkové právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem ČR. Kolizní normy se neužijí.
 2. Místem soudu pro všechny vzniklé spory mezi kupujícím a prodávajícím je Okresní soud v Praze (Česká republika).